Tag Archives: จดทะเบียนบริษัทเหรียญUSDT

รับจดทะเบียนบริษัท ราคา9,500บาท

  รับจดทะเบียนบริษัท ราคาพิเศษ 9,500 บาท *** (ราคารวม VAT7%) ไม่มีจ่ายเพิ่ม หมายเหตุ *** ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท หากทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท ติดต่อพนักงานเพื่อสอบถามรายละเอียด ********************* สิ่งที่ลูกค้าได้รับ ฟรี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ฟรี ออกแบบตรายางให้ 3 แบบ ฟรี ตรายางหมึกในตัว 1 อัน ฟรี เอกสารสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร ฟรี แบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี ฟรี นามบัตรสำหรับออกใบกำกับภาษี ฟรี คอร์สอบรมผู้ประกอบการใหม่ (มูลค่า 5,900 บาท) ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรองบริษัท รายละเอียดวัตถุประสงค์บริษัท รายงานการประชุมตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ออกแบบเว็บไซต์ องค์กร/หน่วยงาน ราคาพิเศษ 5,000 […]

จดทะเบียนธุรกิจ

การประกอบธุรกิจการค้าอาจดำเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งโดยบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการโดยลำพัง หรืออาจดำเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่มคณะก็ได้ การที่จะตัดสินใจเลือกดำเนินธุรกิจการค้าในรูปแบบใดนั้น ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการด้วยกัน เช่น ลักษณะของกิจการค้า เงินทุน ความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจเป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้นประสบผลสำเร็จนำมาซึ่งผล ประโยชน์และกำไรสูงสุด จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน(หสม.) จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล(หสน.) จดทะเบียนพาณิชย์(ร้านค้า) จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนมูลนิธิ จดทะเบียนสมาคม กิจการร่วมค้า กิจการค้าร่วม จดจัดตั้งสหกรณ์ รัฐวิสาหกิจชุมชนจดจัดตั้งชุมชน บริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด เป็นผู้ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทและบริการงานด้านบัญชีเพียงแต่ลูกค้ามีแผนงานที่จะก่อตั้งธุรกิจหรือมีธุรกิจอยู่แล้ว เราเริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา จองชื่อนิติบุคคล จัดเตรียมแบบ ไปจดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จดทะเบียนบริษัทต่างด้าว ตลอดจนการขอใบประกอบธุรกิจเฉพาะต่างๆ     การจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 1. ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ 1.1 บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว) 1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ 1.3 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย 1.4 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1.5 […]