Tag Archives: รับจดทะเบียนบริษัท9500

รับจดทะเบียนบริษัท ราคา9,500บาท

  รับจดทะเบียนบริษัท ราคาพิเศษ 9,500 บาท *** (ราคารวม VAT7%) ไม่มีจ่ายเพิ่ม หมายเหตุ *** ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท หากทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท ติดต่อพนักงานเพื่อสอบถามรายละเอียด ********************* สิ่งที่ลูกค้าได้รับ ฟรี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ฟรี ออกแบบตรายางให้ 3 แบบ ฟรี ตรายางหมึกในตัว 1 อัน ฟรี เอกสารสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร ฟรี แบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี ฟรี นามบัตรสำหรับออกใบกำกับภาษี ฟรี คอร์สอบรมผู้ประกอบการใหม่ (มูลค่า 5,900 บาท) ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรองบริษัท รายละเอียดวัตถุประสงค์บริษัท รายงานการประชุมตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ออกแบบเว็บไซต์ องค์กร/หน่วยงาน ราคาพิเศษ 5,000 […]